Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Tragiczne zaplecze informatyczne w podstawówkach | Legionowo

Tragiczne zaplecze informatyczne w podstawówkach

| edukacja

Komputer jest obecnie podstawowym narzędziem pracy, głównym źródłem rozrywki, oraz wspomaga zdobywanie wiedzy i informacji. Zatem osoby, które mają problem z dostępem do komputera, lub nie radzące sobie z jego obsługą podlegają błyskawicznemu wykluczeniu społecznemu, które z każdym rokiem będzie się coraz bardziej będzie się pogłębiać.

Zjawisko wykluczenia komputerowego dotyczy przede wszystkim osoby:

 • w trudnej sytuacji materialnej,
 • mieszkające na terenach słabo nasyconych dostępową infrastrukturą telekomunikacyjną (tzw. ostatnia mila),
 • starsze
 • niepełnosprawne.

Jak widać problem z wykluczeniem informatycznym jest ściśle skorelowany z innymi formami wykluczeń społecznych. Konsekwencja tego może być powstawanie błędnego koła, które będzie coraz bardziej stygmatyzować osoby będące już obecnie w trudnej sytuacji życiowej.

Jednym z czynników zapobiegania temu niebezpiecznemu zjawisku jest odpowiednia edukacja informatyczna prowadzona na wszystkich poziomach edukacyjnych. Czego powinniśmy wymagać od takiego procesu dydaktycznego?

Edukacja informatyczna (wymagania):

 1. likwidacja barier w dostępie do tego typu edukacji (tj. odpowiednie zaplecze w szkołach, odpowiednia kadra, odpowiednia ilość zajęć),
 2. wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i usług teleinformatycznych, zwłaszcza wśród młodzieży mającej trudności z dostępem do narzędzi informatycznych (zapobieganie sytuacjom, że jedynym beneficjentem z zajęć są osoby, mające w domu komputer),
 3. ukierunkowanie edukacji na praktyczną umiejętność obsługi komputera, korzystania z sieci teleinformatycznych,
 4. ukierunkowanie edukacji na umiejętność wyszukiwania i analizowania pozyskanych informacji.

Przedstawione powyżej ramy postanowiłem skorelować ze stanem faktycznym w legionowskich szkołach podstawowych. Poprosiłem je o odpowiedź na poniższe pytania (pod każdym pytaniem podaję jego uzasadnienie wraz z odesłaniem do ram).

Ile komputerów dostępnych dla uczniów jest w poszczególnych pracowniach?

Pytanie dotyczące dostępności komputerów dla uczniów. Mała liczba stanowisk roboczych oznacza fikcję edukacyjną i brak możliwości prowadzenia jakiejkolwiek edukacji informatycznej.

Jak są wyposażone te komputery (system operacyjny, przeglądarka, pakiet biurowy, narzędzia graficzne)?

Zainstalowane oprogramowanie pozwala zorientować się czy szkoła, stara się prowadzić faktyczną edukację, czy tez stara się odbębnić obowiązek. Pozwala również sprawdzić, czy szkoła nie jest rozrzutna ponieważ korzysta z oprogramowania drogiego i zamkniętego gdy na runku funkcjonują tańsze lub bezpłatne alternatywne rozwiązania. Dodatkową korzyścią z korzystania z różnego oprogramowania jest zapobieganie sytuacjom, gdy z zajęć korzysta tylko młodzież już posiadająca komputery w domach (pkt. 2 wymagań ramowych). Korzystanie z różnorodnego oprogramowania zapobiega kształceniu informatycznych analfabetów funkcjonalnych, którzy de facto nie potrafią obsługiwać komputera, a jedynie konkretny program (pkt 3 ram)

Jakie jest wyposażenie poza komputerowe pracowni (skaner, drukarka, projektor)?

Wymienione powyżej urządzenia peryferyjne są swoistym standardem teleinformatycznym. Młodzież musi poznać obsługę tego typu urządzeń od najmłodszych lat.

Jakie są parametry wszystkich łączy internetowych?

Dostęp do Internetu jest wymogiem bezwzględnym. Dlatego nie badałem czy szkoła ma dostęp do internetu a jakość dostępnych dla szkoły łączy (pkt 3 i 4 ram). Co więcej do tego by zapewnić sensowną edukację informatyczną powinniśmy wymagać minimum 100 kb/s na jedno stanowisko komputerowe.

Czy (i jeśli tak ile) komputery są wykorzystywane w innych pracowniach niż informatyczne i biblioteka? – odpowiedzi należy udzielić poprzez wypełnienie załączonej tabeli.

Pytanie obrazujące czy szkoła potrafi wykorzystać szanse jakie drzemią ze wspomagania procesu dydaktycznego możliwościami jakie oferuje komputer. Druga istota tego pytania było sprawdzenie, czy uczniowie mogą samodzielnie rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę na stanowiskach komputerowych w bibliotece.
Punkt można było uzyskać, gdy na jeden ogólnodostępny komputer przypada mniej niż 75 uczniów. Optymalnym wskaźnikiem byłoby mniej niż 50 uczniów na komputer ogólnodostępny.

Poniżej przedstawiam dokładnie sytuację w poszczególnych szkołach. Uwaga! Ankietowane było 5 szkół podstawowych z czego 4 udzieliły odpowiedzi.

Szkoła Podstawowa nr 1 – Zakopiańska 4 (SP1)

 • liczba komputerów w pracowniach: 45 (2 pracownie) – 1 uczeń na 1 komputer,
 • szkoła posiada drukarkę, skaner i projektor i są one dostępne dla uczniów,
 • szkoła posiada monogeniczne środowisko softwarowe, które jest drogie w zakupie i utrzymaniu, i jednocześnie preferuje uczniów mających komputery w domu (Windows, IE, MS Office),
 • szkoła korzysta z dodatkowego oprogramowania: TAK – Tux Paint (bezpłatny – GNU),
 • liczba komputerów dostępnych dla uczniów w bibliotece – BRAK,
 • średnia prędkość internetu na komputer: 85 kb / s

Suma punktów: 3+ i 3- / Liczba uczniów: 596

Szkoła Podstawowa nr 2 – Jagielońska 67 (SP2)

 • liczba komputerów w pracowniach: 24 – 1 uczeń na 1 komputer,
 • szkoła posiada drukarkę, skaner i projektor i są one dostępne dla uczniów,
 • szkoła posiada monogeniczne środowisko softwarowe, które jest drogie w zakupie i utrzymaniu, i jednocześnie preferuje uczniów mających komputery w domu (Windows, IE, MS Office),
 • szkoła korzysta z dodatkowego oprogramowania: TAK – Logo Komeniusz (płatny lic. 61 zł),
 • liczba komputerów dostępnych dla uczniów w bibliotece – 4 stanowiska (1 stanowisko na 148 uczniów),
 • średnia prędkość internetu na komputer: 65 kb / s

Suma punktów: 2+ i 4- / Liczba uczniów: 590

Szkoła Podstawowa nr 4 – Jana Pawła I 2 (SP4)

 • Liczba komputerów w pracowniach: 10 11 (zmiana na wniosek SP4) – 2 uczniów na 1 komputer,
 • szkoła posiada drukarkę, skaner i projektor i są one dostępne dla uczniów,
 • szkoła posiada monogeniczne środowisko softwarowe, które jest drogie w zakupie i utrzymaniu, i jednocześnie preferuje uczniów mających komputery w domu (Windows, IE, MS Office),
 • szkoła korzysta z dodatkowego oprogramowania: BRAK,
 • liczba komputerów dostępnych dla uczniów w bibliotece – 4 stanowiska (1 stanowisko na 67 uczniów),
 • średnia prędkość internetu na komputer: 25 23 kb / s  (KURIOZUM!!!!!!!!) – zmiana na wniosek szkoły

Suma punktów: 2+ i 4- / Liczba uczniów: 266

Szkoła Podstawowa nr 7 – Królowej Jadwigi 7 (SP7)

 • liczba komputerów w pracowniach: 20 – szkoła deklaruje, że 1 uczeń przypada 1 komputer (z naszych wyliczeń wynika, że jest to 1,3 ucznia na komputer),
 • szkoła posiada drukarkę, skaner i projektor i są one dostępne dla uczniów,
 • szkoła posiada monogeniczne środowisko softwarowe, które jest drogie w zakupie i utrzymaniu, i jednocześnie preferuje uczniów mających komputery w domu (Windows, IE, MS Office),
 • szkoła korzysta z dodatkowego oprogramowania: TAK – Geometria Cabri II Plus (płatny lic. 190 zł) oraz CaRMetal (bezpłatny – GPL),
 • liczba komputerów dostępnych dla uczniów w bibliotece – 8 stanowisk (1 stanowisko na 126 uczniów),
 • średnia prędkość internetu na komputer: 115 kb / s

Suma punktów: 2+ i 3- / Liczba uczniów: 1001

Szkoła Podstawowa nr 8 (SP8)

Szkoła udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie po upływie ustawowego terminu. Stanowi to naruszenie przepisów ustawy o DIP. (dodano 21.09.2010 r).

 • liczba komputerów w pracowniach: 30 – szkoła deklaruje, że w jednej pracowni 1 uczeń przypada 1 komputer, zaś w drugiej 2 uczniów na jeden komputer (z naszych wyliczeń wynika, że jest to odpowiednio 1,3 ucznia na komputer i 2,6 ucznia na komputer),
 • szkoła posiada drukarkę, skaner i projektor i są one dostępne dla uczniów,
 • jedyna legionowska szkoła, która nie posiada homogenicznego środowiska pracy, co prawda większość to Windows/Ms Office, ale w szkole dostępne są komputery z Linux/OpenOffice
 • szkoła korzysta z dodatkowego oprogramowania: OpenOffice + Linux
 • liczba komputerów dostępnych dla uczniów w bibliotece – 7 stanowisk (1 stanowisko na 87 uczniów),
 • średnia prędkość internetu na komputer: 51 kb / s (szkoła we własnych wyliczeniach podaje 26 kb / s).

Suma punktów: 3+ i 3- / Liczba uczniów: 609

Podsumowanie.

W powyższym zestawieniu najlepiej wypada SP 1 i SP 8, które zdobyła po 3 plusy. W SP 1 na uwagę zasługuje fakt posiadania 2 pracowni oraz korzystanie z dobranego do wieku uczniów programu Tux Paint, który jest w pełni bezpłatny. W SP 8 uczniowie mogą poznać i MS Office i OpenOffice oraz i MS Windows i Linux.

Pod względem dostępności komputera najgorzej wypadają szkoły SP 7, SP 4 oraz SP 8, które nie mają w ogóle warunków do prowadzenia jakichkolwiek zajęć informatyki (na komputer przypada więcej niż jeden uczeń). Co gorsza SP 4 dysponuje archaicznym łączem internetowym. Niewystarczającymi łączami dysponują również SP 2, SP 4 i SP 8.

Co gorsze szkoły SP 2 i SP 7 promują wśród uczniów i ich rodziców piractwo wykorzystując w procesie edukacyjnym dodatkowe oprogramowanie, które jest odpłatne. Rodzice uczniów SP 2 muszą wydać ekstra 61 zł, zaś rodzice uczniów SP 7 ekstra 190 zł. Kosztujący 190 zł program Geometria Cabri używany w SP 7 nie jest dostosowany do uczniów w tym wieku.

Wszystkie legionowskie szkoły, z wyłączeniem SP 8, wykorzystujące na zajęciach wyłącznie to monogeniczne środowisko, które jest tożsame z najpopularniejszą konfiguracją, powodują, że uczniowie bez komputera są już na starcie edukacji naznaczeni stygmatem „no co ty nie wiesz jak to zrobić”. Zatem w legionowskich podstawówkach ok 33% uczniów pod względem edukacji informatycznej już na starcie jest przegranych…

PS. zadając szkołom pytania przedstawiłem im określony format udzielania odpowiedzi (chciałem w ten sposób zweryfikować praktyczne umiejętności obsługi komputera przez kadrę). Kadra szkół SP1, SP4 i SP7 posługuje się komputerem na poziomie zadowalającym, kadra SP4SP2 na poziomie niezadowalającym.Gdyby SP 8 udzieliła odpowiedzi w terminie uznałbym, że kadra posługuje się komputerem na poziomie dobrym (szkoła przysłała swoje odpowiedzi już po publikacji tekstu, wiedziała zatem za co można dostać pozytywną ocenę).
Wyjaśnienie: ocena dobra – odpowiedź przysłana w formie wypełnionego komputerowo arkusza, ocena poprawna – odpowiedź przysłana jako skan wydrukowanego i wypełnionego ręcznie arkusza, ocena negatywna – odpowiedź bez arkusza.

Poprzedni ranking legionowskich podstawówek jest dostępny tutaj.

Pierwszą wersję artykułu opublikowano 11 września 2010 o 21:18.

Jeden komentarz do “Tragiczne zaplecze informatyczne w podstawówkach

 1. Pingback: Prawdziwa cnota pytań się nie boi… | Legionowo - jakie naprawdę jest to miasto?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>